Mesto Giraltovce - Základné informácie o meste

1893-giraltovce
Ján Rubis (SMER-SD)
Mestský úrad
Dukelská 75, Giraltovce, 08701
Kontakt
Tel: 054/7322447
Fax: 054/7322301
Pošta: 08701 Giraltovce
Obyvateľov 4 146
Mužov / Žien 2 062 / 2 084
Rozloha 11 km2
Hustota 380 oby/km2
Nadmorská výška 207 m.n.m.
Prvá zmienka 1427
Okres Okres Svidník
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 521
Všetkých organizácií 963
Loading

Geografia

Giraltovce ležia v južnej časti Nízkych Beskýd pri sútoku Tople a Radomky v nadm. výške okolo 210 m. Chotár v rozsahu 1104 ha sa rozprestiera na výške od 170 do 357 m. Povrch chotára je v západnej časti rovinatý, vo východnej časti mierne zvlnený až členitý. Má nivné a hnedé lesné pôdy. Priemerná ročná teplota je 8 °C, ročný úhrn zrážok dosahuje 600 až 700 mm.

História

Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo pol. 14. stor. Najstaršia správa o Giraltovciach pochádza z roku 1416. Patrili šľachticom z Drienova, Sečoviec, zo Solivaru a aj iným šľachtickým rodom. V 18. storočí tu bola tehelňa a vyrábali aj fajansu. Od začiatku 19. stor. sa tu konali trhy a jarmoky. V 50-tych r. 19. aj 20. stor. boli sídlom okresu. Giraltovce majú priznaný štatút mesta. Súčasťou mesta Giraltovce je bývalá dedina Francovce. Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v pol. 14. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z roku 1416. V roku 1427 tu hospodárilo do 15 poddanských domácností.

Vroku 1600 bolo v Giraltovciach asi 19 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 21 až 11 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 90 domov a 686 obyv., v roku 1900 bolo 922, v roku 1970 2644 obyv. Do pol. 20. stor. sa zaoberali najmä poľnohosp., dobytkárstvom a plátenictvom. Od pol. 20. stor. pracovali nielen v poľnohospodárstve, ale najmä v miestnych priemyselných podnikoch. Vo Francovciach v roku 1600 boli asi 3 domy.

Škola pravdepodobne jestvovala už pri. ev. farskom kostole od 16. stor., ale s určitosťou až r. 1720, kedy sa spomína aj meno učiteľa Jána Nyáryho. Prvá meštianska škola plnila svoju vzdelávaciu funkciu od r. 1932. Ani v súčasnosti mesto nezanedbáva výchovu detí a mládeže. Popri materskej a základnej škole tu pôsobí základná umelecká škola a centrum voľného času a tiež 3 stredné školy: stredná škola podnikania, stredné odborné učilište spotrebných družstiev Jednota a gymnázium, ktoré ponúka 4-ročnú alebo 8-ročnú formu štúdia, zameranú na štúdium cudzích jazykov.

Kostol ev. a. v. pristavali v roku 1798 k veži z roku 1654. Štyri kaštiele postavili tamojší šľachtici postupne v 17. až v prvej pol. 19. stor.

Od pol. 20. stor. sa tu rozvíjal nielen poľnohospodársky priemysel, napr. pekáreň, mliekareň, bitúnok atď., ale najmä kožiarsky a stavebný priemysel, doprava a iné.

Demografia

VGiraltovciach žije takmer 4200 obyv., z ktorých je 95 % slovenskej národnosti. V predproduktívnom veku je 25 %, v produktívnom 63 % a v poproduktívnom 12 % obyvateľstva. Takmer presne polovica obyv. je ekonomicky aktívna, z obyvateľstva v produktívnom veku je 78,4 % ekonomicky aktívnych, 15,4 % je nezamestnaných. 60 % Giraltovčanov sa hlási k rímskokatolíckej viere, 23,2 % k evanjelikom a. v., 8,1 % ku gréckokatolíkom a 1 % k pravoslávnej viere. V meste žije 4,8 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí, najväčší podiel majú absolventi učňovských škôl bez maturity (13,7 %) a stredných odborných škôl s maturitou (11,7 %).

Hospodárstvo

Vmeste nie je podnik väčšieho významu, sídlo tu majú len menšie drevárske, stavebné, kožiarske a krajčírske firmy, výroba montovaných rodinných domov, viacbytových domov, prevádzkových budov a budov občianskej výstavby, výrobky umeleckého kováčstva - kované mreže, brány, ploty, interiérové doplnky, pracovné odevy a osobné pracovné ochranné prostriedky, pekáreň a široká obchodná sieť.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30