Mesto Bratislava - Lamač - Základné informácie o meste

0-empty
Mestský úrad
Heyrovského 2, Bratislava - Lamač,
Kontakt
Tel: 02/64781581
Fax: 02/64780689
Pošta: 84103 Bratislava 42
Obyvateľov 6 899
Mužov / Žien 3 149 / 3 750
Rozloha 6 km2
Hustota 1 040 oby/km2
Nadmorská výška 220 m.n.m.
Prvá zmienka 1540
Okres Okres Bratislava IV
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 1 530
Všetkých organizácií 2 521
Loading

Lamač

Na území mestskej časti Lamača sa vo včasnom stredoveku nachádzali štyri osady. V r. 1241 ich vyplienili Tatári, ktorí sa pokúšali dobyť Bratislavu. Až do zač. 14. stor. zostal lamačský chotár prakticky neobývaný. Po morovej epidémii na zač. 16. stor. sa opäť vyľudnil. Opätovne ho osídlili až chorvátski utečenci pred Turkami okolo r. 1520 a dali obci nový názov odvodený od ťažby kamenia - Lamač. Obec patrila mestu Bratislave a v nasledujúcich troch storočiach bolo hlavným zdrojom obživy jej obyv. predovšetkým poľnohospodárstvo. Na okraji obce sa v júli r. 1866 odohrala posledná veľká bitka Prusko-Rakúskej vojny, počas ktorej boli obyvateľom spôsobené veľké škody. Na sklonku 19. stor. veľká časť lamačských občanov si nachádzala prácu v bratislavských priemyselných podnikoch a na železnici. Napriek tomu si obec udržala prevažne poľnohospodársky charakter až do 2. svet. vojny. Po pripojení k Bratislave v r. 1945 sa pomery v Lamači iba pomaly menili. Až po vybudovaní sídliska v 70. r. 20. stor. získali jeho časti mestský charakter. Vzhľadom na neveľkú rozlohu, mestská časť Lamač poskytuje veľkým investorom iba obmedzené možnosti a tak sa tu rozvíja predovšetkým bytová výstavba a celá škála služieb pre obyvateľstvo.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30