Obec Vinosady - Základné informácie o obci

513-vinosady
Milan Lempochner (NEKA)
Obecný úrad
Pezinská 95, Vinosady, 90201
Kontakt
Tel: 033/6462308
Fax: 033/6462308
Pošta: 90201 Pezinok 1
Obyvateľov 1 274
Mužov / Žien 621 / 653
Rozloha 5 km2
Hustota 237 oby/km2
Nadmorská výška 155 m.n.m.
Prvá zmienka 1208
Okres Okres Pezinok
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 298
Všetkých organizácií 432
Loading

Základné údaje

Ležia na východnom úpätí a priľahlých svahoch Malých Karpát, v doline a na náplavovom kuželi Trnianskeho potoka. Terajšia obec vznikla zlúčením obcí Veľké a Malé Tŕnie v r. 1965.

Veľké Tŕnie: staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy sídliska z doby veľkomoravskej a taktiež zachované zvyšky slovanskej studne z 9. stor. Písomne sa obec uvádza v r. 1208, keď jestvovala iba jedna osada Tŕnie (Turdune), z ktorej sa vyvinuli dve obce - Veľké a Malé Tŕnie. Veľké Tŕnie ako samostatná osada sa spomína v r. 1256 pod názvom Chukaria, bola majetkom rod. Csukárovcov. V r. 1291 ju bratislavský kastelán Ján Csukár poručil bratislavskej kapitule. Okolo r. 1377 tu pôsobil plebán Henrich, syn Štefana z Westfálska, pisár a iluminátor tzv. albajulského kódexu - vzácnej pamiatky stredovekej knižnej maľby z r. 1377. Začiatkom 18. stor. vydrancovali obec Rákócziho vojská. Obyvatelia boli poľnohosp. a vinohradníci. Klasicistický kostol sv. Martina biskupa bol postavený v r. 1801 na mieste staršieho gotického chrámu z r. 1635. V obci pôsobil v r. 1904 - 8 Gustáv Mallý - maliar.

Malé Tŕnie: o staršom osídlení lokality hovoria nálezy sídliska z doby veľkomoravskej. Písomne sa uvádza v r. 1208, keď jestvovala jedna osada Tŕnie (Turdune). V r. 1292 sa uvádzajú dve osady - Turna Minor a Maior. Osada patrila zemianskym rodinám, v r. 1553 Gašparovi Serédymu, v 17. stor. rod. Ostrošičovcov, v r. 1754 Jánovi Dejeanovi, v r. 1884 vlastnil tunajšie majetky Gottlieb Haase, koncom 19. stor. Samuel Grossner. Obyvatelia boli poľnohosp. a vinohradníci. Pôvodne barokový kaštieľ z r. 1776 bol prestavaný v r. 1884. V strede obce je situovaná klasicistická zvonica z konca 18. stor. Obec Vinosady si udržala svoj poľnohospodársko - vinohradnícky ráz. Koncom 19. a začiatkom 20. stor. bolo aj v tejto oblasti rozšírené maľovanie ohníšť, ale aj vyrezávanie piestov a iných výrobkov z dreva.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30