Mesto Bratislava - Nové Mesto - Základné informácie o meste

0-empty
Rudolf Kusý (NEKA)
Mestský úrad
Junácka 1, Bratislava - Nové Mesto,
Kontakt
Tel: 02/44258416
Fax: 02/44258840
Obyvateľov 36 914
Mužov / Žien 16 786 / 20 128
Rozloha 37 km2
Hustota 1 015 oby/km2
Nadmorská výška 137 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Bratislava III
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 16 472
Všetkých organizácií 24 583
Loading

Nové mesto

Mestská časť Nové mesto sa rozprestiera v priestore medzi Račou a Starým mestom. Má rovinatý i kopcovitý povrch, lebo jej východná časť zahŕňa aj zalesnenú oblasť pohoria Malé Karpaty. V obvode tejto mestskej časti v minulosti nevzniklo žiadne väčšie sídlo, ale boli tu vinohrady, záhrady lúky a polia s rozptýlenými domami a majermi. Postupná urbanizácia sa začala na sklonku 18. stor. a pokračovala aj v nasledujúcich dvoch storočiach. Dôležitým impulzom rozvoja bola výstavba stanice konskej železnice trate Bratislava - Trnava - Sereď v r. 1840. Pôvodná staničná budova je aj súčasťou znaku tejto mestskej časti. V období modernizácie v poslednej tretine 19. stor. sa tu koncentrovala výstavba nových priemyselných podnikov akým bol pivovar Stein postavený v r. 1873, továreň na výrobu elektrických strojov Siemens a čokoládovňa bratov Stollwerckovcov. Na sklonku stor. tu bola vybudovaná významná chemická továreň Dynamit Nobel. Rýchlo sa rozširovala železničná i cestná sieť v tejto oblasti, sklady a kasárne armády a postupne tu vznikali obytné štvrte určené predovšetkým robotníkom. Krátko po vzniku Slovenskej republiky r. 1939 sa v priestore Tehelného poľa začal stavať veľký športový areál s futbalovým štadiónom a ďalšími zariadeniami. Severovýchodná časť dnešnej mestskej časti Nové Mesto sa zapĺňala priemyselnými podnikmi a obytnými domami aj po 2. svet. vojne. Veľkú expanziu zaznamenal chemický podnik Dynamit-Nobel (dnešný Istrochem), ktorý sa stal dôležitým prvkom priemyselného rozvoja celej Bratislavy. Na svahoch Malých Karpát však dominovalo tradičné vinohradníctvo. V západnej časti, v priestore Koliby sa rozvíjala individuálna výstavba obytných domov. V pol. 60. r. 20. stor. sa v juhozápadnom cípe Nového mesta na Kramároch začal stavať rozľahlý nemocničný areál a ďalšie zdravotnícke spolu s obytnými súbormi panelových domov. Po politických zmenách v r. 1989 postupne prešli tunajšie priemyslové podniky veľkou technologickou a produkčnou transformáciou a zároveň sa v rámci ich privatizácie výrazne zmenili vlastnícke pomery. Väčšina z nich sa dokázala prispôsobiť novým požiadavkám a v súčasnosti predstavujú dôležitú súčasť Bratislavy v oblasti zamestnanosti i v tvorbe ekonomických zdrojov. Západné časti Nového mesta sú perspektívnymi oblasťami pre individuálnu bytovú výstavbu a priestory urbanizovaných častí ponúkajú ešte veľa možností pre dostavbu infraštruktúry, skladových priestorov i obytných blokov.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30