Mesto Košice - Sever - Základné informácie o meste

0-empty
Marián Gaj (NEKA)
Mestský úrad
Festivalové nám. č.2, Košice - Sever, 04001
Kontakt
Tel: 055/6324767
Fax: 055/6338291
Obyvateľov 20 303
Mužov / Žien 9 507 / 10 796
Rozloha 54 km2
Hustota 359 oby/km2
Nadmorská výška 260 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Košice I
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 4 009
Všetkých organizácií 6 503
Loading

Sever

Mestská časť Košice - Sever vznikla podľa § 3, ods. 2 Zákona č. 401/1990 Z. z. SNR o meste Košice v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa mesto Košice člení na 22 mestských častí. Tieto mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami.
Keďže MČ Košice - Sever je súčasťou mesta Košíc, história MČ je spojená s históriou mesta Košice. V krátkosti uvádzame stručný prehľad histórie mesta Košice.
Mesto Košice patrí k mestám s bohatou a slávnou minulosťou. Archeologické nálezy dokazujú, že na území mesta žili ľudia už za čias staršej doby kamennej. Úrodná kotlina Hornádu a jeho prítokov bola už od staršej doby kamennej vyhľadávaným miestom vtedajších kmeňov a národov. Vďaka Hornádskej ceste mala táto oblasť kontakty aj so vzdialenými oblasťami a zohrávala sprostredkujúcu úlohu smerom zo severu na juh a z východu na západ. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Košice sa vtedy spomínajú ako "Villa Cassa". V meste sa z roku 1307 zachovali najstaršie cechové stanovy v krajine vydané kráľom Ľudovítom Veľkým. V roku 1369 bola udelená mestu najstaršia známa mestská erbová listina v celej strednej Európe. Najdôležitejšie výsady dostali Košice v rokoch
1342 - 1347, keď sa stali slobodným kráľovským mestom. Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu, a zvyšovalo význam i rozvoj mesta. Vďaka obchodne i strategicky výhodnej polohe, zaznamenali Košice rýchly vzostup. Od začiatku 15. storočia stali na čele Pentapolitany - zväzku piatich východoslovenských miest. Od roku 1347 až do začiatku 18. storočia si po Budíne zachovali postavenie druhého mesta Uhorska. Primerane k svojmu hospodárskemu, administratívnemu a politickému významu sa v meste zriadila v roku 1657 univerzita, ktorá po zmene na kráľovskú a neskôr na právnickú akadémiu trvala do roku 1921. Po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa stali Košice roku 1918 súčasťou Československej republiky. Počas II. svetovej vojny bolo mesto s obcami v južnej časti okresu Košice pripojené k Maďarsku. V roku 1938 malo už 60 000 obyvateľov, po skončení vojny však iba 50 000. Po roku 1945 nastal prudký rozmach mesta. Došlo aj k územnému rozšíreniu mesta. V roku 1969 boli k nemu pripojené obce Barca, Košická Nová Ves, Myslava, Poľov, Šaca s osadou Buzinka, Ťahanovce a Vyšné Opátske. Od roku 1978 patria do Košíc aj Kavečany, Krásna nad Hornádom, Lorinčík a Šebastovce. Osada Sever bola súčasťou obce Lorinčík a po roku 1968 sa odčlenila a bola pripojená ku Košiciam. Na území MČ Košice - Sever sa nachádzajú mnohé archeologické náleziská. Uvádzame niektoré z nich: Amfiteáter, Hradbová ul., Hradová, magnezitová baňa a za Kalváriou. V roku 1912 sa pri ťažbe v magnezitovej bani zistil kostrový hrob z doby sťahovania národov, v ktorom bola honosná strieborná pracka so stopami pozlátenia, kovové zrkadlo a kostený hrebeň. Nálezy sú uložené vo Východoslovenskom múzeu.
Severne od zastavanej časti mesta, na vrchole kopca Hradová - medzi údolím rieky Hornád a Čermeľského potoka - sa nachádzajú zvyšky stredovekého hradu. Na území MČ sa nachádzajú aj oddychovo-rekreačné areály Anička, Alpinka, Čermeľ, Bankov a Jahodná. V krátkosti uvádzame stručný prehľad histórie niektorých lokalít mestskej časti Košice- Sever.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30