Mesto Čierna nad Tisou - Základné informácie o meste

950-cierna-nad-tisou
Marta Vozáriková (SMER-SD, MOST - HÍD)
Mestský úrad
Nám. Pionierov 1, Čierna nad Tisou, 07643
Kontakt
Tel: 056/6350207
Fax: 056/6350754
Pošta: 07643 Čierna nad Tisou
Obyvateľov 3 772
Mužov / Žien 1 808 / 1 964
Rozloha 9 km2
Hustota 423 oby/km2
Nadmorská výška 110 m.n.m.
Prvá zmienka 1828
Okres Okres Trebišov
Kraj Košický kraj
Aktívnych organizácií 212
Všetkých organizácií 430
Loading

Geografia

Leží v JV časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 101 m. Chotár sa rozprestiera v nadm. výške 100 až 103 m. Prevládajú nivné pôdy na pieskových presypoch mačinové, na zvetralinách pevných hornín sú hnedé pôdy. Priemerná ročná teplota je 9 °C, priemerný ročný úhrn zrážok dosahuje 650 mm.

História

V r. 1947 začala výstavba železničnej prekládkovej stanice v chotári dediny Čierna zo Sov. zväzu do Československa. S rastom výmeny tovarov medzi oboma štátmi vzrástol hospodársky význam prekládkovej stanice. Okolo stanice sa postupne vybudovali sídliskové časti. Obec nadobudla štatút mesta. Sídlili v ňom pobočky významných vývozných a obchodných spoločností.

V r. 1961 mala Čierna nad Tisou 1704 obyv., v r. 1970 už 2238 obyv. Pracovali v miestnych podnikoch dopravy a zahraničného obchodu.

Demografia

Podľa posledného sčítania obyv. v r. 2001 žije v Čiernej nad Tisou 4645 ľudí. Prevahu majú so 60,1 % obyvatelia maďarskej národnosti, podiel Slovákov je 33,5 %. Táto národnostná štruktúra sa premieta aj do rozdelenia obyvateľstva podľa náboženského vyznania, kde je vysoký podiel reformovaných evanjelikov (20 %), 47 % rímskokatolíkov a 18 % gréckokatolíkov.

V predproduktívnom veku je 22,3 %, v produktívnom 68,6 % a v poproduktívnom veku 8,8 % obyv., čo je priaznivá demografická situácia. Ekonomicky aktívnych je 44,7 % občanov mesta, naopak nezamestnaných je 31 %. V meste je veľmi málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí (3 %), väčšina je absolventov učňovských a stredných odborných škôl s maturitou (12,2 %, resp. 11,7 %).

Hospodárstvo

Z hľadiska infraštruktúry mesto patrí medzi osídlenia s najširším technickým vybavením. V meste je minimálna koncentrácia priemyselných aktivít súvisiacich so súčasnou recesiou hospodárstva. Na pohraničnom priechode Čierna nad Tisou - Čop sa stretávajú dva rôzne rozchody koľají, a to normálny rozchod 1435 mm a široký rozchod 1520 mm. Veľkým dopravným komplexom medzinárodného významu je železničná prekládková stanica, cez ktorú prechádza rozhodujúca časť surovín, materiálov a tovarov medzi Ukrajinou a Slovenskom.

Okrem toho v meste existujú ďalšie kapacity obslužnej činnosti súvisiace s prekládkovou stanicou. Sídli tu prekládkové centrum a riaditeľstvo Colného úradu. Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo a prepravu zabezpečujú mnohé firmy.

Rozvojové plány

V súčasnosti sa pripravujú investičné akcie na modernizáciu a obnovu technických zariadení strojového parku. Bola postavená nová čistiareň odpadových vôd ako ochrana vodných zdrojov Boťany pred negatívnymi vplyvmi prevádzkovej činnosti železničnej stanice Čierna nad Tisou na životné prostredie.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30